Slutför förvärv av casino affiliates

2017-07-04

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 4 JULI 2017 - Nordic Leisure (NLAB) har slutfört förvärven av casinoaffiliate bolagen Future Lead Generation Ltd och Kama Net AB. NLAB meddelade den 20 april 2017 samt den 12 juni 2017 att överenskommelser ingåtts avseende dessa förvärv.

NLAB har nu tillträtt ägandet av båda de förvärvade bolagen vilka förvärvats med köpeskillingar uppgående till 5,5 MEUR respektive 47 MSEK med möjliga kommande tilläggsköpeskillingar uppgående till maximalt 2,25 MEUR och 30 MSEK baserat på framtida resultatutfall.

Förvärven har i sin helhet finansierats med egna medel från NLAB:s kassalikviditet.

Det är NLAB:s uppfattning att de förvärvade bolagen i betydande grad kommer bidra positivt till koncernens resultat- och kassaflöde. De köpta bolagen konsolideras från tredje kvartalet 2017 i koncernens resultat- och balansräkning.

De förvärvade verksamheterna blir en del av NLAB:s affärsområde Media i vilket även Comskill Media Group och Score24 ingår.

Peter Åström, verkställande direktör- och koncernchef för Nordic Leisure kommenterar;

”Det är med stor tillfredställelse jag konstaterar att vi nu slutfört de här viktiga förvärven. Det är två mycket framgångsrika bolag som dessutom har goda möjligheter att fortsätta utvecklas, som vi nu hälsar välkomna till oss på NLAB. Vi skapar nu ett ännu starkare kassaflöde till koncernen vilket kommer kunna accelerera vår organiska tillväxt såväl som det ger oss möjligheter fortsätta växa via ytterligare förvärv”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åström   
Verkställande Direktör 
+46 70-756 27 47 / [email protected]

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, onlinespel och media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 130 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. 

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2017 kl. 13:00 CET. 

Prenumerera på våra utskick