Fullföljer förvärv av affiliate operatör

2017-06-01

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 1 JUNI 2017 - Nordic Leisure, vidare NLAB, meddelade den 20 april 2017, att intentionsavtal tecknats avseende förvärv av Future Lead Generation Ltd, holdingbolag i en företagsgrupp som sedan 2011 driver nätverksbaserad marknadsföring (affiliation) riktad mot marknaden för onlinespel, samt att slutligt förvärv förutsatte due dilligence process och godkännande i styrelsen för NLAB.

Då undersökningsprocessen (due dilligence) fallit väl ut, har NLAB fattat beslut att fullfölja transaktionen, och bindande avtal har ingåtts med tillträde fastställt till den 3 juli, 2017.

Förvärvet sker mot en köpeskilling om 5 500 000 EUR på skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare 2 250 000 EUR under förutsättning att det förvärvade bolaget under 2017 möter särskilda resultatmål.

De förvärvade verksamheterna omsatte ca 2 200 000 EUR under 2016 med en vinstmarginal överstigande 95 %. Nordic Leisures tidigare kommunicerade bedömning kvarstår- att verksamheten under 2017 kommer omsätta i paritet med 2016 med en vinstmarginal om cirka 85 %. Förvärvet kommer därmed att bidra till NLAB:s lönsamhet redan från innevarande år.

Förvärvet finansieras i sin helhet med egna medel från NLAB:s kassalikviditet.

Peter Åström, VD- och koncernchef för Nordic Leisure kommenterar;  

”Vi är mycket nöjda med utfallet av vår undersökningsprocess av Future Lead Generation, och att vi därmed nu slutför förvärvet och kan inordna detta i vårt affärsområde Media tillsammans med Score24 och Comskill. Vi ser stora möjligheter till affärsutveckling och räknar med både organiskt genererad tillväxt i affärsområdet, såväl som vidare förvärv till detsamma”. 

Juridisk rådgivare till NLAB har i transaktionen varit Advokatbolaget Facere från Uppsala.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åström 
Verkställande Direktör   
+46 70-756 27 47 / [email protected]

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, onlinespel och media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 130 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 11:45 CET. 

Prenumerera på våra utskick