Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kallelse till årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

2017-04-25

Ladda ner PDF

Aktieägarna i Nordic Leisure AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 klockan 09.00 i Sigtuna Stadshotells lokaler på Stora Nygatan 3 i Sigtuna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 maj 2017,

dels                anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman under adress Nordic Leisure AB, Att: ”Årsstämma”, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, eller via e-post till [email protected]. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 17 maj 2017.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före avstämningsdagen den 17 maj 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen, bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicleisure.se, och kan även erhållas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger adress dit aktieägaren önskar få fullmaktsformuläret skickat.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 56 610 381 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad;
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill verkställande direktörs redogörelse för verksamheten.
 8. Beslut om:
  a) fastställande av resultat- och balansräkning, samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören,
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
 11. Val av styrelse och styrelseordförande;
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
 13. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning genom:
  a) vissa följdändringar med anledning av byte av redovisningsvaluta,
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8b – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkterna 9-12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor

Bolagets valberedning, som består av bolagets tre största aktieägare, föreslår att:

a) styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter;

b) arvode till de av stämman valda styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter;

c) arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer;

d) till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen och Peter Åström, att entlediga Jörgen Andersson och Claes Hallén från styrelsen, att till nytillkommande ordinarie styrelseledamöter välja Staffan Dahl och Ludwig Pettersson samt att till styrelsens ordförande omvälja Niklas Braathen;

e) till revisionsbolag omvälja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Renström, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 13 – Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning genom:

a) vissa följdändringar med anledning av byte av redovisningsvaluta

Med anledning av att Bolagets vid extra bolagsstämma den 21 november 2016 beslutade att ändra Bolagets redovisningsvaluta från SEK till EUR har Bolagsverket vid årsskiftet omräknat Bolagets aktiekapital i den nya redovisningsvalutan varför Bolaget behöver genomföra vissa följdändringar i Bolagets bolagsordning. Styrelsen föreslår därför att Bolagets bolagsordning ändras så att § 4 i bolagsordningen innehar följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 1.000.000 euro och högst 4.000.000 euro. Antalet aktier skall vara lägst 25.750.000 och högst 103.000.000.”

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nordicleisure.se.

Kopior av ovan handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sigtuna i april 2017

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 125 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (Ticker: NLAB) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Prenumerera på våra utskick