Lämnar underhandserbjudande till minoritetsägare i Betting Promotion Systems (BPS) AB

2016-09-07

SIGTUNA, SVERIGE, 7 SEPTEMBER 2016 – Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, lämnar underhandserbjudande till minoritetsaktieägarna i Betting Promotion Systems (BPS) AB för utbyte av sina aktier på motsvarande villkor som vid tidigare lämnat offentligt uppköpserbjudande.

BAKGRUND

Under hösten 2015 genomförde NLAB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Systems (BPS) AB (dåvarande Betting Promotion Sweden AB), vidare BPS, innebärande ett andelsbyte varvid en nyemitterad aktie i NLAB erbjöds för varje aktie i BPS. Erbjudandet accepterades av aktieägare i BPS med ett ägande motsvarande cirka 94,74% av det totala antalet aktier i BPS. Efter erbjudandets genomförande avnoterades aktierna i BPS från handel på OMX NASDAQ First North.

NLAB har nu fattat beslut att i samarbete med Aktieinvest FK AB, vidare Aktieinvest, erbjuda de kvarvarande aktieägarna i BPS att under perioden från och med den 14 september 2016 till och med den 28 september 2016, anmäla sina aktier för andelsbyte på samma villkor som det offentliga uppköpserbjudandet som genomfördes under hösten 2015, dvs. för varje aktie i BPS erbjuds aktieägarna en nyemitterad aktie i NLAB. Fullständig information samt anmälningssedlar har skickats ut per post till direktregistrerade aktieägare i BPS samt via respektive förvaltare till aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade.

NLAB anser det vara god sed på aktiemarknaden att lämna detta underhandserbjudande som omfattar 1 000 820 aktier och beräknas rikta sig till omkring 300 aktieägare. NLAB anser vidare att förfarandet är väl motiverat för NLAB:s nuvarande aktieägare eftersom att NLAB kommer ges en ökad ägarspridning, vilket kan komma att öka intresset för NLAB:s aktie. Beroende på acceptansgraden för underhandserbjudandet kan NLAB komma att påkalla tvångsinlösen av eventuella resterande aktier i BPS i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Peter Åström, VD och koncernchef för NLAB kommenterar; ”Vi genomför detta underhandserbjudande i syfte att följa vad vi anser vara god sed på aktiemarknaden. De aktieägare i BPS som inte, av olika anledningar, accepterade vårt offentliga uppköpserbjudande under hösten 2015 har visat sig vara ett relativt stort antal aktieägare med mindre innehav, vilka nu innehar en aktie i vilken handel inte bedrivs. Med omtanke för såväl dessa aktieägare, som för NLAB:s existerande aktieägare anser vi att det är befogat att genomföra underhandserbjudandet”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 100 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information Nordic Leisure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016 kl. 08:45 CET.

Prenumerera på våra utskick