Nordic Leisure AB slutför försäljning av B2B verksamhet

2016-07-08

Som meddelades i pressmeddelande den 21 juni 2016, ingick Nordic Leisure AB (”NLAB” eller ”Bolaget”) i juni månad avtal om att avyttra delar av sina verksamheter inom B2B segmentet.

NLAB meddelar nu att Bolaget slutfört försäljningen av dessa verksamheter. NLAB har erhållit full försäljningslikvid och köparen har tillträtt de aktuella verksamheterna.

Såsom tidigare meddelats uppgick köpeskillingen till 9 MEUR i kontant betalning.

Transaktionen har en positiv påverkan på NLAB:s resultat och kassaflöde med cirka 70 MSEK, och resultatavräknas under tredje kvartalet 2016.

Peter Åström, verkställande direktör i Nordic Leisure AB kommenterar;

”Det är med tillfredställelse jag kan konstatera att vi slutfört försäljningen av delar av vår B2B verksamhet. Vi kommer därmed genomföra en omstrukturering av gruppen och framledes ha allt fokus på våra B2C verksamheter, fortsätta utveckla vår teknik, och etablera oss på nya marknader.

Affären, i kombination med det starka kassaflöde våra kvarvarande verksamheter har, ger oss goda förutsättningar att delta i den pågående konsolidering som sker inom branschen.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Niklas Braathen, Styrelseordförande

Email: [email protected] / +46 70 5252777

Peter Åström, VD- och koncernchef

Email: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Om Nordic Leisure: Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2016 kl. 14:22 CET.

Prenumerera på våra utskick