Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kallelse till årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

2016-04-18

Ladda ner PDF

Aktieägarna i Nordic Leisure AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 10.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler, Engelbrektsplan 2, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels                     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 10 maj 2016,

dels                     anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress Nordic Leisure AB, Årsstämma, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, eller via e-post till [email protected] Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 10 maj 2016.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 10 maj 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen, bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nordicleisure.se och kan även erhållas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger adress dit aktieägaren önskar få fullmaktsformuläret skickat.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 56 209 453 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordning.

 5. Val av en eller två justeringsmän.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.

 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill styrelseordförandes redogörelse för verksamheten.

 1. Beslut om

  a) fastställande av resultat- och balansräkning, samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning.

  1. b)  disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

  2. c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

 3. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

 4. Val av styrelse och styrelseordförande.

 5. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier i syfte av att genomföra förvärv, samt för att ingå avtal med samarbetspartners, i enlighet med framlagt förslag till beslut.

 7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8b – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Punkterna 9-11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt val av styrelse och styrelseordförande
Bolagets valberedning som består av bolagets tre största aktieägare arbetar med ett förslag som offentliggörs på bolagets webbplats, senast två veckor före årsstämman.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier i syfte för att genomföra förvärv, samt för att ingå avtal med samarbetspartners
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 2 400 000 kronor genom nyemission av totalt högst 12 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 18 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear. Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv samt för att eventuellt ingå och fullgöra avtal med samarbetspartners.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt fullständigt förslag enligt punkt 8-13 ovan, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor , Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, senast den 3 maj 2016. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.nordicleisure.se.

Kopior av ovan handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sigtuna i april 2016

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen 

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i bland annat Tallinn, Riga, Malta, Kiev och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Bolagsgruppen sysselsätter omkring 200 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärken som Optibet, GoldClubCasino, och Score24. Koncernens B2B verksamhet drivs under varumärket Tain. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550 . Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick