Ändring av antal aktier och aktiekapital

2015-12-23

Som tidigare kommunicerats accepterades det erbjudande som Nordic Leisure AB (NLAB) i november 2015 riktade till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (BP) av ägare till 18 039 328 aktier motsvarande 94.74% av det totala antalet aktier i BP, innebärande att NLAB med anledning härav nyemitterat 18 039 328 aktier genom apportemission, vilken den 21 December 2015 registrerades hos Bolagsverket.

Detta medför att antalet aktier i NLAB ökar med 18 039 328, och att det totala antalet aktier, tillika röster, därmed uppgår till 56 209 453, och aktiekapitalet till 11 241 890,60 Kronor.

De nya aktierna kommer upptas till handel på Nasdaq-OMX First North den 7 januari 2016.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, Styrelseordförande i Nordic Leisure AB, [email protected] +37129206366 eller Peter Åström, Verkställande Direktör i Nordic Leisure AB, [email protected], +46 +46 70-756 27 47.

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Stockholm, Tallinn, Riga, Kiev Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 220 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq- OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel. 08-503 015 50.

Prenumerera på våra utskick