Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure AB (publ) offentliggör utfallet av erbjudandet till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ)

2015-12-08

Nordic Leisure AB (publ) (”NLAB”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 oktober 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ) (”BP”) varvid NLAB erbjöd aktieägarna i BP att för varje befintlig aktie i BP erhålla en nyemitterad aktie i NLAB (”Erbjudandet”).

Vid acceptperiodens utgång den 7 december 2015 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i BP representerande 18 039 328 aktier, vilket motsvarar 94,74 procent av kapitalet rösterna i BP.

NLAB har inte förvärvat några aktier i BP utanför Erbjudandet och äger därmed inte några aktier i BP förutom dem som lämnats in genom Erbjudandet. NLAB innehar inte heller några finansiella instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i BP.

Samtliga fullföljandevillkor för Erbjudandet är uppfyllda och NLAB har därför beslutat att fullfölja Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptperioden beräknas komma att påbörjas den 10 december 2015.

NLAB har beslutat att inte förlänga acceptperioden för Erbjudandet. NLAB avser vidare att inom kort att besluta om att påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i BP i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och att verka för en avnotering av BP:s aktie från NASDAQ OMX First North.

För ytterligare information om Erbjudandet, se erbjudandehandling från den 5 november 2015 samt tillägg till erbjudandehandling från 27 november 2015, vilka kan laddas ned från www.nordicleisure.se.

Sigtuna den 8 december 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected] 

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 145 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick