Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure AB (Publ) offentliggör erbjudandehandling

2015-11-05

Nordic Leisure AB (publ) (”NLAB”) har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende NLAB:s offentliga erbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ) (”BP”) att överlåta samtliga utestående aktier i BP till NLAB (”Erbjudandet”). Erbjudandet offentliggjordes den 13 oktober 2015.

VD-brev och anmälningssedel kommer att distribueras per den [DATUM] till direktregistrerade aktieägare i BP. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på NLAB:s hemsida, www.nordicleisure.se, samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Ytterligare anmälningssedlar samt erbjudandehandling kan även erhållas av Aqurat på telefonnummer 08-684 05 800 eller genom e-post till [email protected]

Acceptperioden i Erbjudandet löpar från och med den 9 november 2015 till och med den 7 december 2015.

Sigtuna den 5 november 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected]

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 145 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick