Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Leisure AB (Publ)

2015-11-05

Vid extra bolagsstämma i Nordic Leisure AB (publ) (”NLAB”) den 4 november 2015 beslutades i huvudsak;

att i efterhand godkänna styrelsens beslut att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ), org.nr 556466-8860 (”BP”), avseende samtliga aktier i BP varvid vederlaget skall utgöras av maximalt 19 040 130 nyemitterade aktier i NLAB baserat på att en (1) aktie i BP berättigar till en (1) nyemitterad aktie i NLAB;

att godkänna styrelsens förslag till beslut om apportemission innebärandes emission av maximalt 19 040 130 aktier i NLAB, att användas som vederlag i samband med ovan nämnda offentliga uppköpserbjudande, samt en ökning av aktiekapitalet i NLAB med maximalt 3 808 026 kronor;

att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att göra smärre justeringar av besluten under punkterna 7 och 8 ovan som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Sigtuna den 5 november 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected] 

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 145 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick