Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

2013-05-31

Ladda ner PDF

 
Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 30 maj 2013 beslutades i huvudsak;

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget, överkursfond om 33 624 654 kronor, balanserat resultat om -21 450 391 kronor och årets resultat om -5 512 103 kronor disponeras enligt följande:

Utdelning om 3 817 013 kronor (motsvarande 0,10 kr/aktie)
I ny räkning överföra 2 845 146 kronor

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Claes Hallén, Enar Bostedt och Jörgen Andersson samt att nyvälja Peter Åström och Michael Pettersson,

att utse Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden samt med 75 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter,

att i det fall en vald styrelseledamot samtidigt innehar rollen som verkställande direktör så skall inget styrelsearvode utgå till denne ledamot,

att ge styrelsen bemyndigande att i förvärvssyfte, samt att ingå avtal med samarbetspartners, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 600 000 kronor genom nyemission av totalt högst 3 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst 7,3 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman.

Samtliga beslut togs enhälligt av stämman.

Stockholm 30 maj 2013
Nordic Leisure AB (publ)
Styrelsen

 
Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör redbet, whitebet, optibet, heypoker och goldclubcasino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm.

Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick