Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kallelse till årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

2013-04-29

Ladda ner PDF
 
Aktieägarna i Nordic Leisure AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2013
klockan 18.00 hos Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

 
Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 24 maj 2013,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress Nordic Leisure AB, Årsstämma, Mäster Samuelsgatan 9, 111 44 Stockholm, eller via e-post till [email protected] Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 24 maj 2013.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 maj 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av styrelse och styrelseordförande.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
 14. Fastställande av arvoden åt revisorerna.
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att i syfte av att genomföra förvärv, samt för att ingå avtal med samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 4 juni 2013. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg 10 juni 2013.

Punkterna 11-14 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden åt styrelsen samt fastställande av arvoden åt revisorerna

Bolagets valberedning som består av bolagets tre största aktieägare arbetar med ett förslag som offentliggörs på bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att i syfte för att genomföra förvärv, samt att ingå avtal med samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 600 000 kronor genom nyemission av totalt högst 3 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst cirka 7,3 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv samt för att eventuellt ingå och fullgöra avtal med samarbetspartners.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt fullständigt förslag enligt punkt 9-15, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Nordic Leisure AB (publ), Mäster Samuelsgatan 9, 111 44 Stockholm, senast den 16 maj 2013. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.nordicleisure.se.

Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2013
Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

 
Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör redbet, whitebet, optibet, heypoker och goldclubcasino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm.

Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick