Kommuniké från årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

2012-05-24

Ladda ner PDF

Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 23 maj 2012 beslutades i huvudsak;

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget, överkursfond om 22 625 755 kronor, balanserat resultat om -12 846 323 kronor och årets resultat om -8 609 882 kronor överförs i ny räkning,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Claes Hallén och Enar Bostedt samt att nyvälja Jörgen Andersson och Peter Åström, medan Anders Svensson har avböjt omval,

att utse Jörgen Andersson till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden samt med 75 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter,

att i det fall en vald styrelseledamot samtidigt innehar rollen som verkställande direktör så skall inget styrelsearvode utgå till denne ledamot,

att ge styrelsen bemyndigande att i förvärvssyfte, samt att ingå avtal med samarbetspartners, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 1 200 000 kronor genom nyemission av totalt högst 6 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst 19 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman.

att införa ett incitamentprogram baserat på teckningsoptioner. Inom ramen för incitamentprogrammet skall utges teckningsoptioner med rätt att förvärva högst 6 000 000 aktier i bolaget. Tilldelning av teckningsoptioner kan inom den totala ramen om 6 000 000 teckningsoptioner ske till VD (högst 1 050 000 optioner), styrelsemedlemmar exklusive VD (sammanlagt högst 1 000 000 optioner), övrig nyckelpersonal (sammanlagt högst 4 200 000 optioner). (Det finns ett visst överlapp mellan delsummorna ovan. Det totala antalet teckningsoptioner är dock högst 6 000 000.) Styrelsen beslutar om tilldelning inom de ovan angivna ramarna, förutom tilldelning till styrelsemedlemmar, vilket beslutas av Valberedningen. Eventuellt outnyttjat tilldelningsutrymme ska inte kunna användas för tilldelning till annan än som angivits ovan eller till någon utöver vad som angivits ovan. Tilldelning skall kunna ske under perioden från den 19 juni 2012 fram till årsstämman 2013. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juli 2014 till och med den 31 december 2014, teckna en ny aktie i Redbet Holding AB. Teckningskursen skall uppgå till 175 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 30 maj 2012 till och med den 12 juni 2012. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de aktuella handelsdagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda fastställda teckningskursen skall avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt. För teckningsoptionerna skall erläggas en marknadsmässig premie fastställd av Aqurat Fondkommission, med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes).

att förvärva firmanamn, registrerat varumärkes- och domänamn avseende namnet: "Nordic Leisure". Dessa ägs idag ägs av Nordic Leisure AB, ett bolag som ägs till 50 procent av Claes Hallén, nuvarande styrelseordförande och tillträdande verkställande direktör i Redbet Holding AB (publ) samt till 50 procent av Rakel Braathen (närstående till styrelseledamoten Niklas Braathen). Köpeskillingen, som skall baseras på värdering utförd av tredje man, skall maximalt uppgå till 200 000 kronor och betalningen skall enligt styrelsens förslag ske genom emission av aktier.

att ändra bolagsordningen avseende firma. § 1 i bolagsordningen skall ges följande lydelse: ”Bolagets firma är Nordic Leisure AB. Bolaget är publikt (publ).”. Beslutet är villkorat av att förvärvet av firmanamn enligt ovan går igenom och uppdatering av bolagsordningen sker när och om så har skett.

Samtliga beslut togs enhälligt av stämman, förutom Aktiespararna som reserverade sig mot besluten kring styrelsens emissionsbemyndigande och införandet av teckningsoptionsprogram.

Stockholm 24 maj 2012

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder casino, odds och poker på Internet via www.redbet.com, www.optibet.lv, www.heypoker.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även odds offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser (tel. 08-503 015 50).

Prenumerera på våra utskick