Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kommuniké från årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

2011-05-27

Ladda ner PDF

Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 26 maj 2011 beslutades i huvudsak;

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget, överkursfond om 22 585 755 kronor, balanserat resultat om 7 908 575 kronor och årets resultat om -21 339 189 kronor överförs i ny räkning,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Enquist, Enar Bostedt och Anders Svensson samt att nyvälja Niklas Braathen och Claes Hallén, medan Eric Leijonhufvud har avböjt omval,

att utse Mats Enquist till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden samt med 50 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter,

att till huvudansvarig för revisionen för kommande fyraårsperiod utse PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor,

att ändra bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 5 150 000 kronor och högst 20 600 000 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst 25 750 000 och högst 103 000 000,

att ge styrelsen bemyndigande att i förvärvssyfte, samt att ingå avtal med samarbetspartners, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 1 295 524 kronor genom nyemission av totalt högst 6 477 622 aktier, innebärande en utspädning om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman, och

att ändra bolagsordningen avseende kallelse till stämma, vilket medför att Bolaget endast behöver publicera ett meddelande om att kallelse skett i en rikstäckande tidning samt i övrigt tillämpa de kallelsefrister som gäller enligt ABL.

Samtliga beslut togs enhälligt.

Stockholm 27 maj 2011

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen

 

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

 

 

Prenumerera på våra utskick