Kallelse till årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

2011-04-26

Ladda ner PDF
Aktieägarna i Redbet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2011 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 31.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 20 maj 2010,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress Redbet Holding AB, Årsstämma, Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via e-post till [email protected] Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 20 maj 2010.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 20 maj 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

14. Val av revisor

15. Fastställande av arvoden åt revisorerna.

16. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning,

-       För att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt punkt 18 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 5.150.000 kronor och högst 20.600.000 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst 25.750.000 och högst 103.000.000.

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att i syfte av att genomföra förvärv, samt för att ingå avtal med samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier.

18. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning,

-       §6, Kallelse till bolagsstämma, anpassas till förändringar i aktiebolagslagen.

19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning och således att ingen utdelning lämnas.

Punkterna 11-15 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, fastställande av arvoden åt styrelsen samt fastställande av arvoden åt revisorerna

Bolagets valberedning som består av bolagets tre största aktieägare arbetar med ett förslag som offentliggörs på bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

För att skapa utrymme för beslut enligt vad som föreslås enligt punkt 17 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 5.150.000 kronor och högst 20.600.000 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst 25.750.000 och högst 103.000.000.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att i syfte för att genomföra förvärv, samt att ingå avtal med samarbetspartners, fatta beslut om emission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för enligt punkt 16, beslutade bolagsordningsändring, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 1.295.524 kronor genom nyemission av totalt högst 6.477.622 aktier, innebärande en utspädning om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv samt för att eventuellt ingå och fullgöra avtal med samarbetspartners.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning, kallelse till stämma.

Styrelsen föreslår att § 6 i bolagsordningen ges följande lydelse: 

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.” 

Genom den föreslagna ändringen behöver Bolaget endast publicera ett meddelande om att kallelse skett i en rikstäckande tidning, vilket medför kostnadsbesparingar för Bolaget.

Styrelsens förslag innebär vidare att Bolaget kommer att tillämpa de kallelsefrister som gäller enligt aktiebolagslagen.

_____________

För beslut enligt punkt 16-18 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom fullständigt förslag enligt punkt 11-18, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Redbet Holding AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm, senast den 12 maj 2011. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.redbetholding.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2011
Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen

 

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com, www.totalpoker.com, www.i4poker.com och www.doublecardrooms.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

 

 

Prenumerera på våra utskick