Kommuniké från extra stämma i Redbet Holding AB (publ)

2010-09-03

Ladda ner PDF
Vid extra bolagsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 3 september 2010 beslutade stämman på samtliga punkter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade i huvudsak:

att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 2 064 839 kronor och högst 8 259 356 kronor och att antalet aktier kan uppgå till lägst 10 324 195 och högst 41 296 780,

att nyemission genomförs med företrädesrätt för aktieägarna om högst 15 486 292 aktier. Aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2010 innehar två (2) aktier i Redbet Holding AB (publ) erbjuds teckna tre (3) nyemitterade aktier till kursen 0,60 kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer genom nyemission att ökas med högst 9 291 775,20 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 15 september 2010 till och med den 4 oktober 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 7 september 2010. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 8 september 2010. Handel i teckningsrätter äger rum på NASDAQ OMX First North från och med den 15 september 2010 till och med den 29 september 2010. 

att emittera ett riktat konvertibelt förlagslån om högst 9 000 000 kronor, med en konverteringskurs om 1,50 kronor per aktie. Vid full teckning om högst 6 000 000 aktier, ökas bolagets aktiekapital med högst 1 200 000 kronor, 

att införa ett incitamentprogram baserat på teckningsoptioner. Inom ramen för incitamentprogrammet skall utges teckningsoptioner med rätt att förvärva högst 6 000 000 aktier i bolaget. Tilldelning av teckningsoptioner kan inom den totala ramen om 6 000 000 teckningsoptioner ske till VD (högst 2,5 miljoner optioner), övrig nyckelpersonal (sammanlagt högst 2,0 miljoner optioner), Styrelseordförande (högst 1 miljon optioner) och övriga styrelsemedlemmar (sammanlagt högst 1 miljoner optioner). Styrelsen beslutar om tilldelning inom de ovan angivna ramarna, förutom tilldelning till styrelsemedlemmar, vilket beslutas av Valberedningen. Eventuellt outnyttjat tilldelningsutrymme ska inte kunna användas för tilldelning till annan än som angivits ovan eller till någon utöver vad som angivits ovan. Tilldelning skall kunna ske under perioden från den 27 september 2010 fram till årsstämman 2011. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juli 2012 till och med den 31 december 2012, teckna en ny aktie i Redbet Holding AB. Teckningskursen skall uppgå till 175 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 8 september 2010 till och med den 21 september 2010. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de aktuella handelsdagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda fastställda teckningskursen skall avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt. För teckningsoptionerna skall erläggas en marknadsmässig premie fastställd av SET Corporate Finance i samarbete med Aqurat Fondkommission, med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes).

att bemyndiga styrelsen om att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av upp till totalt 2,5 miljoner aktier. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

 

Stockholm 3 september 2010

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via lokala spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick