Kommuniké från årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

2010-04-28

Ladda ner PDF
Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 27 april 2010 beslutades i huvudsak,

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna, att till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget, överkursfond om 16 836 456 kronor och årets resultat om 7 908 575 kronor överförs i ny räkning, att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer, att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Enquist, Eric Leijonhufvud, Anders Svensson och John Ekman samt nyvälja Enar Bostedt, medan Peter Mellqvist har avböjt omval, att utse Mats Enquist till styrelsens ordförande, att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden samt med 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter, att ändra benämning på den föreslagna Nominerings- och ersättningskommittén till Valberedning samt i enlighet med förslag till årsstämman anta principerna för Valberedningens sammansättning och uppdrag med justeringen att årsstämman skall utse de vid tiden för stämman tre största kända aktieägarna såsom ledamöter i Valberedningen, att som medlemmar i Valberedningen utse de tre största aktieägarna, Niklas Braathen, Eric Leijonhufvud och Michael Pettersson, och att i enlighet med Nominerings- och ersättningskommitténs och styrelsens förslag anta ändringen av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012. Stockholm 27 april 2010 Redbet Holding AB (publ) Styrelsen

Prenumerera på våra utskick