Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kallelse till årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

2010-03-26

Ladda ner PDF
Aktieägarna i Redbet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 klockan 18.00 på Piperska Muren, Scheelegatan 14, i Stockholm.

Anmälan m m Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 21 april 2010, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress Redbet Holding AB, Årsstämma, Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via e-post till [email protected] Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 april 2010. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 april 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud m m Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning. 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Val av styrelse och styrelseordförande. 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 14. Fastställande av arvoden åt revisorerna. 15. Beslut om Nominerings- och Ersättningskommitté. 16. Beslut om ändring av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012. 17. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning och således att ingen utdelning lämnas. Punkterna 11-14 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden åt styrelsen samt fastställande av arvoden åt revisorerna Bolagets Nominerings- och Ersättningskommitté som består av bolagets tre största aktieägare föreslår: • att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter; • att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med 250.000 kronor till styrelseordföranden samt med 100.000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter; • att Mats Enquist, Eric Leijonhufvud, Anders L Svensson och John Ekman omväljs till styrelseledamöter samt att Torvald Bohlin väljs till ny styrelseledamot. Peter Mellqvist har avböjt omval; • att Mats Enquist omväljs till styrelseordförande; • att revisorsarvode skall utgå med belopp enligt godkänd räkning. Upplysningsvis kan meddelas att det registrerade revisionsbolaget BDO Nordic Stockholm AB, med Mats Jakobsson som huvudansvarig revisor, vid årsstämman 2008 valdes till revisor för tiden intill årsstämman 2012. Punkt 15 – Beslut om Nominerings- och Ersättningskommitté Aktieägaren Eric Leijonhufvud har föreslagit att årsstämman beslutar om Nominerings- och Ersättningskommitté (”NoE”) enligt följande: 1. NoE arbetar på uppdrag av bolagsstämman i Redbet. 2. Bolagsstämman fastställer följande principer för utseende av NoE: a. Styrelsen i Redbet skall, å bolagsstämmans vägnar, utse NoE. b. NoE skall normalt sett utgöras av de tre största ägarna i Redbet. c. För det fall någon av de tre största ägarna väljer att inte utse någon representant skall i storleksordning nästkommande aktieägare äga rätt att utse en representant. d. För det fall aktieägandet i bolaget ändras väsentligt skall sammansättningen i NoE ändras så att den speglar vad som sagts i punkt 2 b. ovan. 3. NoE skall inom sig utse en ordförande som informerar styrelsen och övriga aktieägare om sina rekommendationer. NoE:s ordförande skall även vara kontaktperson för synpunkter och förslag från andra aktieägare i frågor som berör NoE:s arbete. 4. För uppdraget i NoE utgår ingen ersättning. Punkt 16 – Beslut om ändring av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012. Bolagets Nominerings- och Ersättningskommitté, som består av bolagets tre största aktieägare, i samråd med styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra det incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2009. Incitamentsprogrammet utformades i april 2009 mot bakgrund av de förhållanden i bolaget som då var kända. Den negativa information i bolaget som därefter framkom under tiden fram till den uppskjutna bolagsstämman påverkade aktiekursen starkt negativt. Därmed förändrades förutsättningarna. Programmet bedöms mot bakgrund av detta inte längre utgöra det incitament för deltagarna som var syftet och därför föreslås att programmet ändras enligt nedan. Styrelsen och Nominerings- och Ersättningskommittén föreslår att årsstämman beslutar att villkoren för teckningsoptionerna ändras på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske senast den 30 juni 2013 (d v s en förlängning med ett år) samt att teckningskursen ändras på så sätt att denna skall beräknas baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 1 februari 2010 till och med den 22 april 2010. En förutsättning för ändringen av villkoren för teckningsoptionerna är att samtliga befintliga deltagare i programmet erlägger en marknadsmässig premie för den värdeökning av teckningsoptionerna som följer av de ändrade villkoren. Styrelsen och Nominerings- och Ersättningskommittén föreslår, utöver ovan föreslagna ändringar av villkoren för teckningsoptionerna, att årsstämman godkänner att tilldelning av teckningsoptioner skall kunna ske även efter årsstämman 2010 dock ej längre än fram till årsstämman 2011 till bolagets tillträdande VD utan hinder av tidigare tilldelning till avgående VD, dock skall några nya teckningsoptioner inte emitteras. Det totala antalet teckningsoptioner kommer således inte att öka. Beslutet enligt styrelsens och Nominerings- och Ersättningskommitténs förslag avseende ändring av incitamentsprogrammet villkoras av biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. _____________ Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom fullständigt förslag enligt punkt 16, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Redbet Holding AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm, senast den 13 april 2010. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.redbetholding.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2010 Redbet Holding AB (publ) Styrelsen

Prenumerera på våra utskick