Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kommuniké från årsstämma i Redbet Holding AB (publ)

2009-07-01

Ladda ner PDF

Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 30 juni 2009 beslutades bl.a. i huvudsak, att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna, att ingen utdelning ska ske utan att moderbolagets förlust för verksamhetsåret, 12.356.096 kronor, avräknas mot överkursfonden, 29.182.852 kronor, som därefter uppgår till 16.825.756 kronor, att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för samtliga styrelseledamöter med undantag av Leif T Carlsson och Martin Strömberg för vilka ansvarsfrihet inte beviljades samt att inte bevilja ansvarsfrihet för f.d. verkställande direktören Jonas Sundvall, att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Enquist, Peter Mellqvist och Eric Leijonhufvud samt nyvälja Anders Svensson och John Ekman, att utse Mats Enquist till styrelsens ordförande, Anders Svensson är Senior Executive, Sales and Business development Nordic och Partner inom det internationella IT-tjänstföretaget Logica, som under 2006 förvärvade WM-data. Anders Svensson började på WM-data 1989 och har sedan dess innehaft flera ledande befattningar inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling, bland annat med ansvar för bolagets paneuropeiska aktiviteter. John Ekman har mångårig erfarenhet från Internetrelaterad verksamhet, bland annat som Kasinoansvarig inom Betsson där han ansvarade för ompositioneringen av de kasinon som togs över i samband med att Cherrygruppen delades upp. Han har även innehaft ledande positioner inom bland annat Icon Medialab International samt Net Entertainment. De två senaste åren har Ekman arbetat som fristående konsult med lansering av nya internetspelprojekt för välkända spelbolag på den svenska marknaden. att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden samt med 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter, att i enlighet med styrelsens förslag genomföra uppdelning av aktier (s.k. split) 5:1 så att varje aktie delas upp i fem nya och att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avstämningsdag, att i enlighet med styrelsens förslag anta Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012, att genomföra emission av teckningsoptioner, samt att godkänna förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet avseende deltagande i incitamentsprogrammet för samtliga föreslagna deltagare, inklusive styrelseordföranden, Stockholm 30 juni 2009 Redbet Holding AB (publ) Styrelsen

Prenumerera på våra utskick