Senarelagd årsstämma och rapport för första kvartalet 2009 i Redbet Holding AB (publ)

2009-05-12

Ladda ner PDF

Under den nya koncernledningens arbete med rapporten för första kvartalet 2009 för Redbet Holding AB (publ), har framkommit periodiseringsdifferenser hänförliga till räkenskapsåret 2008. I dagsläget uppskattas justeringsposterna leda till en försämring av det redovisade rörelseresultatet för 2008 med cirka 10 Mkr. Justeringsposterna avser huvudsakligen driftskostnader i dotterbolags spelverksamhet. Periodiseringsdifferenserna påverkar inte bolagets likviditet.

På grund av att styrelsen i Redbet Holding AB (publ) har beslutat att upprätta en ny årsredovisning för 2008, kommer såväl årsstämman som bolagets rapport för första kvartalet 2009 att senareläggas.

Ny bokslutskommuniké för 2008, inklusive nytt förslag till resultatdisposition och eventuell utdelning, samt rapport för första kvartalet 2009 kommer att publiceras den 29 maj 2009. Nytt datum för årsstämma är 30 juni 2009. Kallelse kommer att kungöras och kommuniceras under maj 2009.


Styrelsen i Redbet Holding AB (publ)


Prenumerera på våra utskick