Redbet Holding AB (publ) kallar till årsstämma

2009-04-07

Ladda ner PDF
Styrelsen för Redbet Holding AB (publ) har idag beslutat kalla till årsstämma att hållas tisdagen den 12 maj 2009.

Utöver de vid årsstämman obligatoriska ärendena finns ett förslag från styrelsen till uppdelning av aktier (s.k. split) 5:1 och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen samt ett förslag om antagande av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet. Förslagens huvudsakliga innehåll framgår av kallelsen som bilägges i sin helhet.

Kallelsen beräknas annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar inom de närmsta dagarna.

.

Prenumerera på våra utskick