Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kommuniké från årsstämma i Redbet Holding AB

2008-05-06

Ladda ner PDF

Vid årsstämma idag i Redbet Holding AB (publ) beslutades bl.a. i huvudsak,

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske utan de till årsstämmans förfogande
stående medlen om 29 182 tkr skall överföras i ny räkning,

att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Leif T Carlsson, Martin Strömberg, Peter Mellqvist samt nyvälja Mats Enquist, Anders Alsing och Eric Leijonhufvud.

att utse Mats Enquist till styrelsens ordförande,

Mats Enquist har bl a varit en av grundarna av Technology Nexus AB (publ) samt från 2001-2008 varit Generalsekreterare och CEO för Svenska Golfförbundet. Han är styrelseledamot i bl.a. PGA of Sweden samt SGF Golfsystem AB. Mats Enquist äger 5 000 aktier i Redbet Holding AB.

Anders Alsing, är VD i det egna bolaget Sweden Hockey Institute AB och innehar flera styrelseuppdrag. Anders Alsing äger 50 000 aktier i Redbet Holding AB.

Eric Leijonhufvud är en av grundarna till Redbet och arbetade under åren 2005 – 2006 i Redbets styrelse. Eric Leijonhufvud innehar 176 798 aktier I Redbet Holding AB.

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman valda ledamöter .

att avslå styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.


Stockholm 6 maj 2008
Redbet Holding AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera på våra utskick