Årsstämma i Redbet Holding AB

2007-05-29

Ladda ner PDF

Vid årsstämma idag i Redbet Holding AB (publ) beslutades bl.a., i huvudsak,

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske utan de till årsstämmans förfogande stående medlen om 8 761 tkr skall överföras i ny räkning,

att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Lars Ekstedt och Leif T Carlsson samt nyvälja Michael Niklasson, Peter Mellqvist och Martin Strömberg

att utse Lars Ekstedt till styrelsens ordförande,

Michael Niklasson är verksam som advokat i egen verksamhet och har andra styrelseuppdrag i bl. a Svenssonkoncernen och Swecard AB.
Peter Mellqvist är CEO för Brandbooster AB och innehar styrelseuppdrag i bl. a Steve Perryman Sprits Travel Group AB.
Martin Strömberg är VD och styrelseledamot i Bozoka Sweden AB.

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 80 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman valda ledamöter och retroaktivt för år 2006 med 100 000 kronor till Lars Ekstedt, som har varit styrelsens ordförande, och med 80 000 kronor vardera till Leif T Carlsson och Eric Leijonhufvud som har ingått i styrelsen som ordinarie ledamöter och

att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Skälet till varför emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra eventuella företagsförvärv eller för att stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Det anmälda förslaget om beslut av valberedning återkallades.

Stockholm 29 maj 2007

Redbet Holding AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera på våra utskick