Redbet Holding AB (publ) kallar till årsstämma

2007-04-26

Ladda ner PDF
Styrelsen för Redbet Holding AB (publ) har idag beslutat kalla till årsstämma att hållas tisdagen den 29 maj 2007.

Utöver de vid årsstämman obligatoriska ärendena finns ett förslag från styrelsen om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt ett förslag från aktieägare om att inrätta en valberedning. Förslagens huvudsakliga innehåll framgår av kallelsen som bilägges i sin helhet.

Kallelsen beräknas annonseras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar inom de närmsta dagarna.

.

Prenumerera på våra utskick