Redbet Holding AB, delårsrapport januari – september 2006

2006-11-24

Ladda ner PDF
• Intäkterna för det tredje kvartalet 2006 uppgick till 3 583 tkr och ackumulerat september till 9 228 tkr. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till –1 202 tkr och ackumulerat september till –4 073 tkr.
• Nettoresultatet per aktie uppgick till – 2,66 kronor för perioden.
• Under periodens sista två veckor ökade de dagliga genomsnittsintäkterna med över 500 % jämfört med de dagliga genomsnittsintäkterna i juli och ca 300 % jämfört med de dagliga genomsnittsintäkterna i augusti.
• Intäktsökningen fortsatte under oktober och stabiliserades på en årstakt motsvarande omsättning om 30 mkr att jämföra med en årstakt om ca 10 mkr vid förra rapporteringstillfället.

VERKSAMHETEN
Under Q3 ökade spelintäkterna med närmare 70 % jämfört med Q2. Värt att notera är den synnerligen positiva utvecklingen under de sista två veckorna i september, Redbet uppnådde då en daglig snittintäkt på 82 tkr vilket motsvarar en årstakt på ca 30 mkr. Nivån stabiliserades under oktober. Denna intäktsökning är mycket positiv och ger Redbet möjlighet till fortsatta satsningar som väntas ge liknande effekter framöver.

För perioden juli till september ökade antalet kunder med 5 199. Totalt hade Redbet 14 398 registrerade kunder per 30 september 2006. Sedan dess har, tom 31 oktober, cirka 2 800 nya kunder tillkommit.

Redbet har slutit avtal med Student.se om att arrangera årets upplaga av Student-SM i Poker. Turneringen - som är Sveriges största pokerturnering för studenter – startade on-line den 4 oktober. Sveriges bästa pokerstudenter tävlar om en prispott med ett värde om 400 000 kronor.

Under perioden har Redbet etablerat närvaro i Grekland där avtal slutits med en lokal distributionspartner. Redbet har lanserats under www.redbet.gr. Partnern planerar flera marknadsaktiviteter under Q4.

Redbets spelplattform har fortsatt vidareutvecklats under perioden. Snabbare betalningslösningar, något som efterfrågas av branschen, är ett resultat av detta utvecklingsarbete, liksom förkortning av ledtiden för implementeringen av en partner. Ytterligare arbete har också lagts ned för att förbättra och utveckla gränssnittet gentemot kund för att uppnå ökad användarvänlighet.

Unibet lämnade i september in två stämningsansökningar gentemot Redbet med anledning av Redbets annonsering på www.stannahemma.com. I Marknadsdomstolen avser målet förbudstalan enligt Marknadsföringslagen. I Tingsrätten avser stämningen intrång enligt Varumärkeslagen. I båda fallen har Unibet även interimistiskt yrkat att respektive domstol omedelbart ska förbjuda Redbet att fortsätta med marknadsföringen. Både Marknadsdomstolen och TIngrsrätten har avseende de interimistiska yrkandena beslutat till Redbets fördel och lämnat respektive yrkande utan bifall. Målen ligger för slutligt avgörande under våren 2007.

Den lag som i oktober antogs i USA gällande finansiella transaktioner till internationella spelsajter har haft stor betydelse för spelmarknaden men inte någon direkt påverkan på Redbet då företaget inte riktar verksamheten till USA eller tillåter spelare från USA som kunder.

Redbet har under Q3 varit engagerad i en strukturaffär med EB Nordic AB med intentionen att förvärva bolaget. Dock framkom efter hand uppgifter och omständigheter som föranledde styrelsen att återkalla budet den 14 november 2006.

EKONOMISK UTVECKLING
Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 3 583 tkr. Intäktsökningen i Q3 var ca 70 % jämfört med Q2.
Rörelsekostnaderna för det tredje kvartalet uppgick till 4 785 tkr. Kostnadsökningen i Q3 var ca 7 % jämfört med Q2.
Redbet redovisar ett resultat för det tredje kvartalet om – 1 194 tkr.
Intäkterna uppgick för perioden januari till september till 9 228 tkr och kostnaderna 13 304 tkr vilket gav ett nettoresultat om -4 074 tkr.

Eftersom koncernen bildades under första kvartalet 2006 finns det inga historiska jämförelsesiffror. Redbet Ltd, som bedriver spelverksamhet, omsatte dock cirka 1,8 mkr under helåret 2005 med ett justerat nettoresultat på omkring – 4,6 mkr.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Det egna kapitalet uppgick per 30 september till 12 774 tkr vilket ger en soliditet på 76 %. Likvida medel utgjorde 10 563 tkr.


OM REDBET (framtid)
Redbet har förhandlat fram avtal som ger redbet.com möjlighet att erbjuda spelare tillgång till flera pokernätverk på samma site. Just nu pågår den tekniska implementeringen och Redbet räknar med att erbjudandet ska introduceras i slutet av november. Genom att erbjuda tillgång till flera nätverk på samma site kommer värdet för Redbets kunder att öka väsentligt.

Redbet kommer att fortsätta med satsningar på spelverksamheten och samtidigt se till att knyta upp nya intressanta partners för licensverksamheten. När det gäller spelverksamheten inom Redbet.com så kommer ytterligare riktade aktiviteter gentemot nya och befintliga spelare att genomföras i syfte att öka spelandet på redbet.com.


NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Årsrapporten offentliggörs 22 februari 2007

Stockholm den 24 november 2006
Styrelsen för Redbet Holding AB

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.
Redbet Holding AB
Sveavägen 39
111 34 Stockholm

Prenumerera på våra utskick