Redbet: Kommuniké från extra bolagsstämma: Redbets extra bolagsstämma godkände ändring i bolagsordning och emissionsbemyndigande.

2006-11-20

Ladda ner PDF

Vid extra bolagsstämma idag i Redbet Holding AB (publ) (”Redbet”) beslutades om förändringar i bolagets bolagsordning i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit innebärandes huvudsakligen följande.

• Verksamhetsföremålet ändras till att lyda ”Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag utveckla, marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom spel, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”
• Bolagsordningen anpassas till nya aktiebolagslagens regler.
• Gränserna för aktiekapitalet höjs till lägst 1.532.722 kronor och högst 6.130.888 kronor och gränserna för antalet aktier höjs till lägst 1.532.722 och högst 6.130.888.

Härutöver beslutade bolagsstämman om ett emissionsbemyndigande som i sammanfattning innebär att Redbets styrelse bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

Styrelsen hade inför bolagsstämman beslutat återkalla sitt förslag till ytterligare ett emissionsbemyndigande avsett att användas i samband det numera återkallade erbjudandet till aktieägarna i EB Nordic. Förslaget lades istället fram av en aktieägare representerande knappt 1 % av aktier och röster på stämman, men vann inte bifall.


Stockholm den 20 november 2006

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen


Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika

Prenumerera på våra utskick