Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Redbet kallar till extra bolagsstämma

2006-10-19

Ladda ner PDF
I anledning främst av Redbet Holding AB:s (”Redbet”) offentliga erbjudande till aktieägarna i EB Nordic AB har styrelsen för Redbet idag beslutat kalla till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2006.
Kallelsen, som beräknas annonseras i Post- och Inrikes Tidningar inom de närmaste dagarna, bilägges i sin helhet

Kallelse till extra bolagsstämma i Redbet
Aktieägarna i Redbet Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2006 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 39 i Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 14 november 2006,
dels senast klockan 16.00 onsdagen den 15 november 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Redbet Holding AB, Att. Lena Thorén Winbo, Sveavägen 39, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-5000 69 62 eller via e-post [email protected], varvid även eventuella biträden skall anmälas. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 14 november 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om styrelsens förslag till bolagsordningsändring 1
7. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande 1
8. Beslut om styrelsens förslag till bolagsordningsändring 2
9. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande 2
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om styrelsens förslag till bolagsordningsändring 1
Bolaget offentliggjorde den 11 oktober 2006 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic AB. Bolagets styrelse föreslår att verksamhetsföremålet i bolagets bolagsordning ändras bl.a. i syfte att tydligare omfatta verksamheten i EB Nordic AB. Styrelsen föreslår härutöver att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande.
• § 3 föreslås ändras till att lyda ”Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag utveckla, marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom spel, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
• § 4 föreslås kompletteras med föreskrift om att antalet aktier skall vara lägst 1.000.000 och högst 4.000.000.
• § 5 med bestämmelse om akties nominella belopp föreslås tas bort.
• § 6 föreslås ändras på sätt att föreskrift om vid vilken stämma styrelsen utses och styrelsens mandattid tas bort. Motsvarande förändring föreslås för revisorer.
• § 7 föreslås kompletteras med bestämmelse om att aktieägare som vill delta i förhandlingar vid bolagsstämma skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman.
• § 9 föreslås ändras på sätt att ”ordinarie bolagsstämma” ersätts med ”årsstämma”.
• § 11 föreslås ändras på sätt att avstämningsförbehållet får lydelse i överensstämmelse med nya aktiebolagslagen.
• Borttagandet av nuvarande § 5 resulterar i genomgående ändringar i numreringen av bolagsordningens bestämmelser.
• Genomgående föreslås vissa mindre språkliga och logiska förändringar.

Punkt 7 – Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande 1
Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande i huvudsak enligt följande.

Bolagets styrelse skall vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier att tecknas enbart av aktieägare i EB Nordic AB, med rätt och skyldighet för tecknaren att betala de nya aktierna genom överlåtelse till bolaget av aktier i EB Nordic AB. Bemyndigandet skall innefatta, förutom rätt att besluta om emission med betalning av apportegendom i form av aktier i EB Nordic AB, även rätt att besluta om sådan bestämmelse som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall högst 1.700.000 aktier i bolaget kunna emitteras.

Skälet och bakgrunden till styrelsens förslag är att kunna genomföra det offentliga erbjudandet till aktieägarna i EB Nordic AB, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 oktober 2006, genom att erlägga vederlag för förvärvade aktier i EB Nordic AB i form av nyemitterade aktier i bolaget enligt villkoren för erbjudandet.

Punkt 8 – Beslut om styrelsens förslag till bolagsordningsändring 2
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på sätt att gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 1.532.722 kronor och högst 6.130.888 kronor och gränserna för antalet aktier höjs till att vara lägst 1.532.722 och högst 6.130.888.

Styrelsens förslag är villkorat av att bolagsstämman först beslutar om bolagsordningsändring 1 enligt punkt 6 ovan.

Punkt 9 – Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande 2
Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande i huvudsak enligt följande.

Bolagets styrelse skall vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och om sådan bestämmelse som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 aktiebolagslagen. Bemyndigandet får inte utnyttjas för förvärv av aktier i EB Nordic AB

Skälet till styrelsens förslag, liksom till varför emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra eventuella företagsförvärv eller att stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Teckningskursen skall ansluta till aktiens marknadsvärde med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen.

Bemyndigandet skall vara villkorat av registrering vid Bolagsverket av bolagsordningsändring 2 enligt punkt 8 ovan.
__________

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6 – 9 ovan hålls tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med två veckor innan bolagsstämman. Handlingarna kommer från och med samma tidpunkt finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.redbetholding.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2006
Redbet Holding AB (publ)
Styrelsen


Prenumerera på våra utskick