Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

2006-10-11

Ladda ner PDF
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

• Redbet Holding AB (publ) (”Redbet”) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic AB (”EB Nordic”) (”Erbjudandet”).

• Ett samgående mellan Redbet och EB Nordic skapar en ledande nordisk aktör inom poker- och spelmarknaden samt Sveriges andra största privata arbetsplats inom spelbranschen. Samgåendet medför ett flertal operativa samordningsfördelar inom utveckling av såväl befintliga som nya koncept.

• För aktier i EB Nordic erbjuds nyemitterade aktier i Redbet. För varje aktie i EB Nordic erbjuds 5,09 nyemitterade aktier i Redbet. Värdet av Erbjudandet motsvarar således cirka 70,2 mkr baserat på en kurs för Redbets aktie om 41,50 kronor .

• Aktieägare representerande 54 procent av aktierna och rösterna i EB Nordic har ställt sig positiva till samgåendet och har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Vidare har aktieägare representerande 59 procent av aktierna och rösterna i Redbet förbundit sig att på extra bolagsstämma rösta för erforderliga beslut för att genomföra Erbjudandet.

• Samgåendet sker genom en apportemission i Redbet som resulterar i att Redbets nuvarande aktieägare kommer att inneha 47,5 procent och EB Nordics nuvarande aktieägare 52,5 procent av den nya koncernen under förutsättning av full anslutning till Erbjudandet.


Kommentarer från Redbets och EB Nordics VD:ar
”Detta är en strategiskt viktig strukturaffär som möjliggör högre tillväxttakt, tillför ytterligare kompetens samt ger en bredare plattform att arbeta ifrån. Företagens verksamhet kompletterar varandra bra vilket kommer att skapa positiva synergieffekter och ytterligare värde för våra aktieägare”, säger Jonas Sundvall, VD för Redbet.

EB Nordics styrelseordförande, Gustaf Hagman, säger ”Vi ser mycket positivt på en affär med Redbet för våra kunder, aktieägare och medarbetare. Vi ser att företagen kompletterar varandra mycket bra och tillsammans är vi stora nog att ytterligare ta marknadsandelar både i Sverige och i resten av världen.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
På marknaden för onlinepoker, spel och betting över Internet finns väsentliga stordriftsfördelar vilket skapas i takt med ökade volymer. Branschen är just nu inne i en konsolideringsfas och affären skapar ytterligare förutsättning för fortsatt konsolidering. Affären bidrar även till en utvidgad verksamhet där man tydligt kan se ytterligare affärsområden inom spel och betting. Verksamheterna kompletterar varandra och genom EB Nordics restaurangkasinoverksamhet får Redbets dotterbolag tillgång till en mycket värdefull marknadsföringskanal vilket ytterligare kommer att stärka varumärket Redbet. Marknaden för onlinepoker, spel och betting är marknadsföringsintensiv där den största kostnadsposten är marknadsföring. Mindre marknadsföringsåtgärder bidrar till en direkt minskning av omsättningen vilket gör branschen känslig. En gemensam koncern kommer att förbättra marginalerna samt möjliggöra de marknadsföringsåtgärder som krävs för en framtida expansion.

Erbjudandet
Styrelsen för Redbet har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic om förvärv av samtliga utestående aktier i EB Nordic. För varje aktie i EB Nordic erbjuds 5,09 nyemitterade aktier i Redbet. Redbet äger idag inga aktier i EB Nordic.

Courtage utgår ej för under Erbjudandet inlämnade aktier.

Vid full anslutning till Erbjudandet kommer 1.691.916 nya aktier i Redbet att emitteras, vilket innebär att aktieägarna EB Nordic sammanlagt erhåller en andel av aktierna i Redbet om cirka 52,5 procent. Baserat på volymviktad kurs för Redbets aktie, om 41,50 kronor, är marknadsvärdet av de nyemitterade aktierna cirka 70,2 miljoner kronor.

Översiktlig finansiell information om den nya koncernen

[REMOVED GRAPHICS]

Med hänsyn till uppskattade synergier förväntas effekten på vinst per aktie bli positiv från och med räkenskapsåret 2007. Ytterligare information kommer att finnas i det kommande prospektet.

Preliminär tidsplan samt ytterligare information
Ett prospekt rörande Erbjudandet beräknas komma att offentliggöras omkring den 8 november 2006. Utskick av prospekt förväntas att påbörjas den 14 november. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 16 november 2006 till och med den 7 december 2006. Under förutsättning att Redbet fullföljer Erbjudandet senast den 11 december 2006, beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 18 december 2006 till de ägare som accepterat Erbjudandet. Redbet förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Bolagsstämma i Redbet, som har att ta ställning till förslag till beslut som erfordras för Erbjudandets genomförande, beräknas hållas den 20 november 2006.

Ytterligare beskrivningar av Redbet finns på Redbets hemsida www.redbetholding.se. En mer utförlig presentation av den nya koncernens verksamhet, möjligheter och risker kommer att finnas i det kommande prospektet.

Stöd för samgåendet
Styrelsen för EB Nordic har beslutat att rekommendera aktieägarna i EB Nordic att acceptera Erbjudandet. Vidare har huvudägarna i EB Nordic ställt sig positiva till affären och har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. De har även åtagit sig att inte medverka till beslut eller annars vidta åtgärder som kan äventyra Erbjudandet. De har också åtagit sig att inte återkalla lämnad accept med mindre än att det inträffar en väsentligt negativ förändring i Redbet. Dessa aktieägare innehar aktier i EB Nordic motsvarande 54 procent av rösterna.

Aktieägare representerande 59 procent av aktierna och rösterna i Redbet har förbundit sig att på extra bolagsstämma rösta för de beslut som erfordras för att kunna genomföra Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:
(a) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Redbet blir ägare till mer än 75 procent av det totala antalet aktier i EB Nordic efter full utspädning;

(b) att extra bolagsstämma i Redbet fattar för Erbjudandets genomförande erforderliga beslut (i) om ändring av bolagsordningen och (ii) för möjliggörande av emission av nya aktier som vederlag i Erbjudandet till aktieägarna i EB Nordic;

(c) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i EB Nordic på villkor som för EB Nordics aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

(d) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av EB Nordic erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, i förekommande fall har erhållits på för Redbet acceptabla villkor;

(e) att Redbet, utöver vad som offentliggjorts av EB Nordic eller på annat sätt skriftligen kommunicerats med Redbet före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av EB Nordic, eller på annat sätt tillhandahållits Redbet, är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende;

(f) att varken Erbjudandet eller förvärvet av EB Nordic helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstols avgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Redbets kontroll och vilken Redbet skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;

(g) att inga omständigheter, som Redbet inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förutses väsentligt negativt påverka EB Nordics försäljning, resultat, likviditet eller eget kapital;

(h) att innan acceptperioden inleds (i) de vid extra bolagsstämma i EB Nordic den 10 oktober 2006 fattade besluten om ny bolagsordning samt emissioner av högst 290.776 respektive högst 16.624 aktier registreras vid Bolagsverket och (ii) EB Nordics aktier har anslutits till VPC; och

(i) att EB Nordic inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande.

Redbet förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (d) till och med (i) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Redbets förvärv av aktier i EB Nordic.

Redbet förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, avseende villkor (a) ovan, fullfölja Erbjudandet vid lägre acceptansnivå.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag skall tillämpas på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Redbet Holding AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Sundvall, Verkställande direktör Redbet, telefon 070-184 84 86
Lars Ekstedt, Styrelseordförande Redbet, telefon 070-374 27 37
Philip Linde, Verkställande direktör EB Nordic, telefon 070-996 93 02


Stockholm den 11 oktober 2006

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen


EB Nordic i korthet
Bolagsgruppen EB Nordic AB är exklusiv partner till Eurobet i Norden, en av världens största speloperatörer, och har rätten att marknadsföra dess spelprodukter på Internet. EB Nordic har etablerat varumärket Eurobet som ett av marknadens mest kända spelvarumärken med en varumärkeskännedom på 59 procent i den primära målgruppen män 18-50 (Temo Synnovate juni 2006). Hösten 2005 och våren 2006 köpte bolagsgruppen Ecman Casino AB och Fenix Casino AB. Därmed bildades Sveriges näst största restaurangkasinobolag med mer än 149 anställda och 57 spelställen runt om Sverige. EB Nordics nettointäkter 2005 uppgick proforma till cirka 54 mkr med ett rörelseresultat om -10,9 mkr. Första halvåret 2006 uppgick nettointäkterna proforma till cirka 33,7 mkr med ett rörelseresultat om -11,5 mkr. Första halvåret 2006 belastades av omfattande marknadsföringsåtgärder som vidtogs inför och under fotbolls-VM under sommaren.

Redbet i korthet
Redbets dotterbolag Redbet Ltd tillhandahåller en egenutvecklad plattform för oddsbörsspel till företag som bedriver, eller önskar att bedriva, spelverksamhet över Internet. Dessutom erbjuder Redbet Ltd speltjänster i egen regi inom odds, poker och kasino över Internet genom Redbet Ltd:s hemsida www.redbet.com. Koncernen bedriver spel- och licensieringsverksamhet i Storbritannien, medan utveckling av mjukvara sker i Sverige. Under första halvåret 2006 omsatte Redbet 5,5 mkr med ett rörelseresultat om -2,9 mkr.

Grunden i Redbet Ltd:s verksamhet är en egenutvecklad oddsbörs. En oddsbörs är ett system för att spela på odds som gör en bookmaker överflödig. Istället för att en bookmaker sätter odds, bestämmer spelarna själva oddsen. Genom oddsbörsen matchas spelarnas odds mot varandra, likt köp- och säljordrar på en aktiebörs. Redbet Ltd tillhandahåller själva börssystemet som knyter samman ett nätverk av spelbolag och spelare. Istället för att, likt en bookmaker, ta en aktiv position och därmed en risk, tar Redbet Ltd en avgift i form av en kommission på de belopp som spelas. Vid en oddsbörs blir oddsen oftast mer fördelaktiga än hos en bookmaker. Detta dels eftersom kostnaderna för personal är lägre och dels eftersom det blir konkurrens när oddsen sätts vilket innebär att oddsen pressas uppåt.

Redbet Ltd:s spelerbjudande riktar sig till alla personer över 18 år som har ett intresse för sportspel, poker eller kasino. Målgruppen för oddstjänsten är alla typer av spelare; från nybörjare som använder tjänsten som om det hade varit en bookmaker, till mer avancerade spelare som vill utnyttja oddsbörsens fulla potential. Bolagets fokus mot avancerade spelare är mer påtagligt när det gäller Redbet Ltd:s pokertjänst. Kasinotjänsten marknadsförs inte mot en specifik målgrupp utan fungerar som komplement till odds- och pokertjänsterna.

Redbet Holding AB, med adress Sveavägen 39, 111 34 Stockholm, är ett svenskt aktiebolag som ägs till 50 procent av de fyra grundarna, Johan Zetterberg, Eric Leijonhufvud, Joel Jacobsson och Ola Höglund. De resterande aktierna ägs av allmänheten. För mer information om Redbet besök www.redbetholding.se.

Prenumerera på våra utskick