Redbet Holding AB (publ), delårsrapport Januari – Juni 2006

2006-08-31

Ladda ner PDF
• Intäkterna för det andra kvartalet 2006 uppgick till 2 223 tkr och för första halvåret till 5 645 tkr. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till –2 224 tkr och för första halvåret till –2 873 tkr. • Nettoresultatet per aktie uppgick till –2,14 kronor för perioden. • Redbet Holding AB (publ) togs upp till handel på First North den 14 juli och en riktad emission till institutionella placerare och allmänheten i Sverige genomfördes. Bolaget tillfördes under juli 12 mkr före emissionskostnader.

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Under det första halvåret hade licensieringsverksamheten en mycket positiv utveckling. Bolaget slöt två avtal om licensiering av plattformen för oddsbörsspel och räknar med att inom en snar framtid kunna offentliggöra fler ingångna avtal. På sikt kommer licensieringsverksamheten att bli den mest betydande för Redbet. För spelverksamheten var Q2 i sin helhet inte tillfredställande. För perioden januari till juni ökade antalet kunder med 3467 kunder varav 2011 tillkom under Q2. Totalt hade Redbet 9158 registrerade kunder per den 30 juni 2006. Sedan dess har ytterligare cirka 1100 kunder tillkommit. Under perioden har systemet (spelplattformen) kontinuerligt utvecklats och förbättrats vilket har bidragit till att ledtiden för implementering av en partner har förkortats. En hel del arbete har också lagts ned på att förbättra och utveckla gränssnittet gentemot kund för att uppnå ökad användarvänlighet. Under fotbolls-VM presenterade också Redbet en ny talstyrd bettingtjänst. Under januari fullbordade Redbet Holding AB en apportemission och förvärvade därigenom det i Storbritannien registrerade och verksamma bolaget Redbet Ltd. Redbet Holding AB har tidigare förvärvat det svenska bolaget Redbet Technology AB från Redbet Ltd. I mars fullbordade Redbet Holding AB en riktad nyemission. Redbet Holding AB (publ) togs upp till handel på First North den 14 juli och en riktad emission till institutionella placerare och allmänheten i Sverige genomfördes. EKONOMISK UTVECKLING Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 2 223 tkr, för halvårsperioden till 5 645 tkr och nettoresultatet för halvårsperioden uppgick till – 2 880 tkr. I resultatet återfinns kostnader för marknadsföring och utveckling med 2,7 mkr. Intäkter har förskjutits framåt i tiden pga. senareläggning av implementeringen av vår partner 24h. 24h är nu igång fullt ut. Intäkterna under första halvåret härrör så gott som uteslutande från spelverksamheten. Rörelsekostnaderna under det andra kvartalet uppgick till 4 447 tkr. För första halvåret 2006 uppgick rörelsekostnaderna till 8 518 tkr. Då koncernen bildades under första kvartalet 2006 finns det inga historiska jämförelsesiffror. Redbet Ltd, som bedriver spelverksamhet, omsatte dock cirka 1,8 mkr under helåret 2005 med ett justerat nettoresultat på omkring –4,6 mkr. FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Det egna kapitalet uppgår till 5 775 tkr vilket ger en soliditet på 56,9%. Likvida medel utgör 5 029 tkr. I dessa siffror har inte emissionslikviden på 12 mkr före emissionskostnader tillförts. REDBET I FRAMTIDEN Under de kommande perioderna kommer bolaget framförallt att fortsätta knyta upp nya intressanta partners för licensverksamheten och räknar med att årsmålet för antal ingångna avtal kommer att överträffas. När det gäller spelverksamheten inom redbet.com kommer satsning på riktade aktiviteter gentemot nya och befintliga spelare att genomföras i syfte att öka spelandet på redbet.com. Redbet kommer också att vidareutveckla den under fotbolls VM presenterade talstyrda vadslagningstjänsten samt andra mobila tjänster under 2006. NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport för nio månader offentliggörs den 24 november 2006. Stockholm den 31 augusti 2006 Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)

Prenumerera på våra utskick