Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Aktieägarförteckning

Entain plc, genom dess helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited (”Entain”), offentliggjorde den 7 januari 2021 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Enlabs AB

(publ) (”Enlabs”) att överlåta samtliga sina aktier i Enlabs till Entain (”Erbjudandet”). Den 1 mars 2021 offentliggjorde Entain sitt beslut att höja vederlaget i Erbjudandet från 40 kronor per aktie till 53 kronor per aktie.

Erbjudandet har accepterats av aktieägare i Enlabs med ett totalt innehav om 65 856 834 aktier, motsvarande cirka 94,2 % av det totala antalet aktier och röster i Enlabs. 

Samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts och Entain förklarar därför Erbjudandet ovillkorat. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet senast den 18 mars 2021 förväntas kunna påbörjas omkring den 30 mars 2021. 

Entain har beslutat att förlänga acceptfristen till kl. 13.00 den 1 april 2021, för att möjliggöra för de aktieägare i Enlabs som ännu inte accepterat Erbjudandet att acceptera Erbjudandet. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas kunna påbörjas omkring den 13 april 2021. Entain kommer inte att förlänga acceptfristen ytterligare.

Entain avser att påkalla tvångsinlösen avseende Enlabs-aktier som inte lämnats in i Erbjudandet, samt att begära att Enlabs styrelse ansöker för en avnotering av Enlabs aktier från Nasdaq First North Growth Market.