Aktieägarförteckning

Aktiekapitalet i Enlabs AB uppgår till 1 464 003 euro. Det totala antalet aktier är 69 924 433, samtliga i en serie.

Alla aktier har ett kvotvärde om 0,02 euro, berättigar till en röst och har lika andel i bolagets tillgångar och vinst.

De tio största aktieägarna anges nedan. Listan baseras på uppgifter från Euroclear, vilket innebär att även förvaltare av aktier ingår och att de faktiska ägarna därför inte alltid framgår. Uppgifterna baseras på de innehav som enskilda aktieägare redovisat till bolaget.

Aktiens free-float, det vill säga de aktier i bolaget som fritt kan handlas av allmänheten, uppgår till cirka 60%. Följande ägandeformer ingår därför inte: 1. Insiderägande av anställda och styrelsemedlemmar. 2. Enskilda ägare med en ägarandel om 10% eller mer. 3. Privat och institutionellt ägande som är att betrakta som strategiskt.

Bolaget har cirka 5 000 aktieägare.

Här anges de tio största aktieägarna per 2020-12-30.

Namn Kapital & Röster
ERLINGHUNDRA AB 19.52%
EFG BANK / GENEVA 16.25%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 7.34%
IBKR FINANCIAL SERVICES AG 4.95%
TANGEN, ANDERS 3.48%
GOLDMAN SACHS & CO. LLC 3.24%
LEIJONHUFVUD, ERIC 2.64%
ISOZ, HANS 2.58%
ANDERSSON, FILIP 1.97%
DANSKE BANK INTERNATIONAL 1.75%