Erbjudande till aktieägare i Global Gaming

Enlabs AB (”Enlabs” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 26 augusti 2020 att Enlabs samma dag hade förvärvat 9 878 086 aktier i Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”) för en köpeskilling motsvarande 11 kronor per aktie (där 50 procent av köpeskillingen erlades kontant och 50 procent erlades genom nyemitterade aktier i Enlabs) och därmed ökat Enlabs aktieägande från 29,89 procent till 54,06 procent av samtliga aktier och röster i Global Gaming, vilket innebar att skyldighet uppstod för Enlabs att lämna ett offentligt budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Global Gaming (ett s.k. budpliktsbud) i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).

På den här sidan presenteras samtliga transaktionsdokument (erbjudandehandling/prospekt, anmälningssedel etc.) och pressmeddelanden hänförliga till Erbjudandet samt preliminär tidsplan för Erbjudanet.

Mot ovanstående bakgrund lämnar Enlabs härmed ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming, att överlåta samtliga sina aktier i Global Gaming till Enlabs (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet utgörs av tre alternativ: (a) ett kontantvederlag, (b) ett aktievederlag i form av aktier i Enlabs, eller (c) en kombination motsvarande 50 procent såsom kontantvederlag och 50 procent såsom aktievederlag. Samtliga vederlagsalternativ motsvarar 11 kronor per Global Gaming-aktie. Enlabs kommer inte att höja det erbjudna vederlaget.

Aktierna i såväl Enlabs som Global Gaming är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”).

Transaktionsdokument

Viktiga datum

Acceptfrist - omkring den 5 oktober 2020–2 november 2020

Offentliggörande av utfall - omkring den 3 november 2020

Utbetalning av Kontantvederlaget - omkring den 6 november 2020

Utbetalning av Aktievederlaget - omkring den 1 december 2020

Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.