Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Finansiella mål

Styrelsen och ledningen i Enlabs har antagit finansiella mål för 2021. Enlabs ska leverera minst 20 MEUR EBITDA och den årliga ökningen av vinsten per aktie (VPA) ska under perioden vara minst 40% per år genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. De finansiella målen är inte en prognos, däremot ett uttryck och förtydligande av den målsättning som organisationen arbetar aktivt för att uppnå.

Värdeskapande: Ökning av VPA på minst 40% per år


VPA (vinst per aktie), beräknat som nettovinst dividerat med det totala antalet aktier, är ett direkt och tydligt mått på bolagets resultat som kan hänföras till aktieägarna.

Lönsamhet: EBITDA ska uppgå till minst 20 MEUR 2021 med 20–30% EBITDA-marginal.

Enlabs anser att lönsamhet är viktigt även vid tillväxt och EBITDA ger också en indikation på verksamhetens kassaflöde.

Tillväxt: Minst 25% organisk tillväxt per år tillsammans med genomtänkta förvärv

Målet för organisk tillväxt beräknas på intäkter jämfört med föregående period, med undantag för eventuella förvärv.

Skuldsättningsgrad: Nettoskulder/EBITDA ska inte överstiga en kvot på 1.5

Enlabs söker efter genomtänkta förvärv som kan skapa synergier inom den befintliga verksamheten. Storleken på eventuella förvärv kan variera beroende på situation, men köpmodellen kommer att struktureras med en kombination av aktiebaserad betalning och likvida medel. Om belåning skulle vara aktuellt kommer bolaget inte överstiga en nettoskuld/EBITDA-kvot på 1,5.

STRATEGISKA VERKTYG FÖR ATT SKAPA VÄRDE

Fokus på reglerade marknader: I dagsläget kommer ungefär 90% av Enlabs spelintäkter från reglerade marknader, främst i de baltiska länderna, där företaget innehar lokala spellicenser och betalar spelskatt. Regleringen skapar förutsättningar för hållbarhet och trovärdighet för licensierade aktörer. Enlabs har byggt upp en omfattande förståelse och kunskap om hur man bedriver verksamhet inom ramen för en strikt reglering och utformat en lönsam affärsmodell som inkluderar kostnader för spelskatter.

Nya marknader: Enlabs är positivt inställda till marknadsreglering och anser att det skapar goda möjligheter till tillväxt genom hållbara intäkter. Ett exempel är den lyckade lanseringen på den litauiska marknaden. Ett annat är de nyligen reglerade marknaderna i Belarus och Ukraina. Den globala trenden mot en ökad reglering ser Enlabs som en framtida möjlighet.

Egen teknik: Under de senaste tre åren har Enlabs investerat i att utveckla en ny teknisk plattform som stöder ett obegränsat antal varumärken och geografiska marknader och därmed ger ökad skalbarhet. Lanseringen i Litauen är ett kvitto på att plattformen är fullt utvecklad. Plattformen ger också enorma fördelar i form av oberoendet av externa IT-leverantörer. Genom att äga sin egen plattform har Enlabs skaffat sig utmärkta förutsättningar att uppnå stabila marginaler framöver.