Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Ekonomisk sammanställning

KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL
KEUR 2019 2018 2017 2016* 2015*
Resultaträkning
Spelintäkter 36 398 26 696 20 263 16 253 9 517
Övriga rörelseintäkter 3 213 3 916 3 204 6 670 903
SUMMA INTÄKTER 39 611 30 612 23 467 22 923 10 420
Bruttoresultat 28 761 22 590 16 933 16 203 6 978
Rörelseresultat 9 482 7 116 4 477 4 413 -1 103
Resultat efter finansiella poster 9 365 6 982 4 499 4 399 -1 103
Balansräkning
Tillgångar 47 153 36 117 29 372 19 721 16 152
Eget kapital 40 010 30 124 23 390 16 955 13 156
Skulder 7 143 5 993 5 982 2 766 2 996
Kassaflöde
Periodens kassaflöde 7 572 4 694 -2 952 3 745 262
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % 27 26 19 26 -8
Soliditet, % 85 84 80 86  82
Antal anställda vid periodens slut 207 191 194 126 200

* Innan konvertering till IFRS.