Ersättningar

Ersättningar till VD och styrelse och incitamentsprogram

Ersättningar till styrelsen

I enlighet med beslut på bolagsstämma 2020 utgår årligt arvode med 400 000 kronor till styrelseordförande och 200 000 kronor till respektive ledamot som inte uppbär lön från bolaget.

Årligt arvode, utom styrelsearvode, till de ledamöter som ingår i revisionskommittén och ersättningskommittén och inte uppbär lön från bolaget ska utgå med 50 000 kronor till kommitténs ordförande och 35 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter som ingår i kommittén.

Ersättning till VD

VD erhåller en månadslön om 14 600 euro.

Incitamentsprogram

TO6-2023 är benämningen på Enlabs AB:s befintliga incitamentsprogram.

Den 8 maj 2020 beslutade bolagsstämman i Enlabs om en riktad emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner att fördelas till nyckelpersoner inom koncernen. Teckningskursen uppgår till 21,66 kronor per aktie och optionspremien till 3,35 kronor per option enligt en värdering som utförts av PwC i enlighet med Black & Scholes-modellen.

Aktieteckningen kan ske tidigast den 31 juli 2023 och senast den 31 december 2023.